Privaatsuspoliitika ja Kasutustingimused

Grundfos digitaallahenduste kasutustingimused

Kasutustingimused

 

Teenuste kirjeldus

Grundfos digitaallahenduste („digitaallahendused“) kasutamisel saate juurdepääsu Grundfos poolt pakutavale infole ja teenustele.

Digitaalsed lahendused koosnevad Grundfos veebilehest, kus saate kasutada konkreetseid teenuseid, nagu näiteks iseteeninduslahendused, kontaktvormid, erisisu nõuded jms. ning teatud Grundfos rakendused, millele saab juurdepääsu ilma kontot loomata, nagu näiteks Grundfos GO Apps ja Grundfos Product Center. Osade rakenduste jaoks on olemas täiendav lõppkasutaja litsentsileping (EULA) ja te saate luua konto ning omandada juurdepääsu rakenduste lisamoodulitele.

Tingimustega nõustumine

Grundfos pakub teile digitaallahendusi, sealhulgas värskendusi, parendusi, uusi funktsioone jms., vastavalt järgmistele kasutustingimustele („KT“). Grundfos jätab endale õiguse igal ajal KT-d uuendada teid ette teavitamata. KT uusimat versiooni saab vaadata klikates meie veebilehtede allservas asuval hüperteksti lingil „Õiguslikud küsimused“.

Kui kasutate digitaallahendusi või veebisaiti mis tahes viisil, siis nõustute KT-ga.

 

Vastutusest loobumine 

Grundfos pakub digitaallahendusi teenusena ja ainult informatsiooni eesmärgil. Selle teabe edastamine ei tekita Grundfos’ga mingisugust suhet. Te ei tohiks tegutseda Grundfosi poolse kõrvalabita digitaallahenduste kaudu pakutavast teabest lähtuvalt. Kuigi oleme püüdnud hoida teavet, tarkvara ja muid digitaallahendustega seotud teenuseid nii täpsena kui võimalik, võivad digitaallahendused sisaldada vigu või tegematajätmiseid, mille eest me ei vastuta. Digitaallahenduste materjal ja sisu on esitatud olemasoleval kujul ja ilma garantiideta. 

Grundfos ega ükski selle filiaal ei vastuta riistvara, tarkvara ega failide kadumise eest, mille on põhjustanud digitaallahenduste kasutamine või digitaallahendustega seotud osade allalaadimine või kasutamine. Siit tulenevalt ei anna Grundfos mingit garantiid, et digitaallahendused või digitaallahendustes Grundfori poolt või nimel pakutavad teenused (sealhulgas tasuta tarkvara allalaadimised) vastavat teie nõuetele või on pidevad, õigeaegsed, turvalised või vigadeta, või digitaallahendused või Grundfosi poolt kasutatavad serverid ei sisalda viiruseid ega programmivigu või et need on täiesti töökorras ja täpsed. Grundfos püüab digitaallahendusi ja nende toimimist töökorras hoida, kuid Grundfos ei vastuta ega saa vastutada digitaallahendustes olevate või digitaallahenduste toimimisega kaasnevate defektide eest.

Grundfos võib pakkuda linke teistele veebisaitidele või teha kättesaadavaks kolmandate isikute rakendusi. Selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja/või rakenduste kasutamine on teie omal vastutusel.

Kohaldatav õigus ei pruugi lubatda teatavate garantiide väljajätmist või vastutuse piiramist või välistamist juhuslikult tekitatud või tegevusest tulenevate kahjude eest. Seetõttu ei pruugi osad eespool nimetatud piirangud või väljajätmised teie suhtes kehtida. Kuid Grundfos ega selle filiaalide täielik vastutus teie ees ei tohi mingil juhul ületada teie poolt digitaallahenduste kasutamise eest tasutud summat.

 

Ebaseaduslik või keelatud kasutamine 

Digitaallahenduste kasutamisel ei tohi te kasutada digitaallahendusi mis tahes eesmärgil, mis on KT kohaselt ebaseaduslikud või keelatud. Te ei tohi kasutada digitaallahendusi viisil, mis võib kahjustada, blokeerida või ülekoormata Grundfos serverit või Grundfos serveriga ühendatud võrke või takistada teistel ospooltel digitaallahenduste kasutamist. Te ei pruugi saada häkkimise ega muu vahendi kaudu volitamata juurdepääsu mis tahes digitaallahendustele, teistele kontodele ega Grundfos serverile. Te ei tohi mis tahes viisil  omandada ega proovida omandada materjale ega teavet, mis ei ole digitaallahenduste kaudu tahtlikult kättesaadavaks tehtud.

Te ei tohi teadlikult sisse tuua viiruseid, trooja hobuse programmiosi, ussviirust ega muid materjale, mis on pahatahtlikud või tehnoloogiliselt kahjulikud.

 

Intellektuaalomand

Digitaallahendused ja nende kõik osad, sealhulgas eelkõige graafiline kujundus, andmed, tarkvara, tekstid, digitaallahenduste logod on kaitstud intellektuaalomandiõigusega s.t. eelkõige autoriõiguse- ja/või kaubamärgiseadusega.

Digitaallahendused ja kõik selle osad kuuluvad ainult Grundfos Holding AS-le.

Grundfos Holding AS annab teile piiratud ja lihtlitsentsi digitaallahenduste kasutamiseks vastavalt igale digitaallahendusele.

Digitaallahenduste või nende osade muul viisil kasutamine kujutab endast õiguste rikkumist, kui Grundfos Holding AS ei ole selleks eelnevalt ja selgelt kirjalikku volitust andnud.

 

Hüvitamine

Peate kaitsma ja hoidma Grundfosi (sealhulgas filiaalid) igasugusest vastutusest, nõuetest, kahjudest ja kuludest, kaasa arvatud mõistlikud advokaaditasud ja –kulud, mis on seotud kasutajatingimuste rikkumise või Grundfos konto kasutamise või väärkasutamisega ja need hüvitama.

 

Õigusvaidlused

Kõik vaidlused, mis tulenevad rakenduste kasutamisest või KT tõlgendamisest on reguleeritud Taani seadustega, välja arvatud kollisioon. Kõik käesolevast EULA-st tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse Kopenhaageni linnakohtus Taanis.

Kui nende tingimuste suhtes kohaldatavaid õigusakte saab hiljem tõlgendada või muuta nii, et üks või mitu klauslit muutvad kehtetuks, ei tähenda see, et kõik tingimused muutuvad kehtetuks.

 

Muud tingimused

Grundfos jätab endale õiguse igal ajal digitaallahendusi muuta, peatada või lõpetada ilma põhjuseta või ette teatamata. Samuti jätab Grundfos endale õiguse lõpetada juurdepääs digitaallahendustele ja nende kasutamine teiega, teie juurdepääsu administraatoriga või mis tahes teie poolt volitatud kasutajatega igal ajal ilma põhjuseta või ette teatamata. Ilma eelmainitu üldist tähendust piiramata, võib Grundfos igal ajal peatada või lõpetada teie juurdepääsu digitaallahendustele, kui te rikute KT-d.

KT moodustab Grundfosi ja teie kui kasutaja vahelise täieliku lepingu, mis asendab eelnevad kokkulepped.

Kui Grundfos ei täida mingit konkreetset sätet, ei loobu Grundfos oma õigusest seda hiljem teha. Kui kohus leiab, et mõnda tingimust teie suhtes ei kohaldata, siis ülejäänud tingimused jäävad kehtivaks. Grundfos võib selle lepingu omal äranägemisel loovutada mis tahes Grundfos kontserni kuuluvale juriidilisele isikule.

 

Privaatsuspoliitika

Digitaallahenduste pakkumiseks kogub Grundfos teie kohta isikuandmeid. Grundfos digitaallahenduste kasutamisel nõustute, et Grundfos töötleb teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Oleme nõus, et võib-olla soovite säilitada teie poolt interneti teel edastatavate isikuandmete konfidentsiaalsuse. Teame, et oleme kohustatud tagama kogu saadud isikuandmete asjakohase kaitse ja vastutustundliku töötlemise.

Kui arvate, et ei saa käesoleva privaatsuspoliitikaga nõustuda, soovitame teil Grundfos digitaallahendusi mitte kasutada.

Milliseid andmeid me kogume ja töötleme?

Kui kasutate Grundfos digitaalteenuseid, võib Grundfos koguda teie kohta iskuandmeid, näiteks teie nimi, ettevõte, e-posti aadress, telefoninumber, aadress ja IP-aadressid ning logida teie ja Grundfosi vestlusagendi vahelisse vestlusseanssi, kui kasutate jututoa foorumit („isikuandmed“).

Grundfos registreerib ja töötleb isikuandmeid taotletud teenuste osutamiseks, kui te:

 • kasutate teatud iseteenindusega seotud teenuseid ja kontaktvorme, 
 • saadate meile päringuid või annate tagasisidet,
 • kasutate meie vestlusfoorumit, mis on kättesaadav erinevates riikides,
 • annate meile mistahes liiki isikuandmeid meie veebisaidi või rakenduste kaudu.

Teil on vabadus otsustada, kas soovite Grundfosile oma isikuandmeid esitada. Kuid teil on kohustus esitada isikuandmeid Grundfosi digitaallahenduste kasutamiseks. Isikuandmete mitteesitamise korral ei ole teil võimalik kõiki Grundfos digitaallahenduste funktsioone kasutada.

 

Millistel eesmärkidel me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Grundfos kasutab teie isikuandmeid, et pakkuda nõutud teenuseid teie poolt taotletud digitaallahenduste kaudu, sealhulgas soovi korral pakkumiste üle dialoogi laskudes.

Lisaks sellele kasutab Grundfos isikuandmeid ja teie digitaallahenduste kasutust, et pakkuda teile parimat võimalikku nõuannet teadmiste- ja info kogumise ning analüüsi eesmärgil ja luua täielik kliendi pilt ning paremini mõista meie klientide nõudmisi ja käitumist. Kasutame neid teadmiseid kohandatud kasutajakogemuse loomiseks. Grundfosi vestlusfoorumite vestlussessioon teie ja Grundfosi vahel logitakse ning koopia vestlusest salvestatakse, et veenduda vestlusfunktsiooni optimaalses toimimises ning võimaldada Grundfosi vestlusagentidel otsida teiega seotud eelnevaid vestluseid, et teid paremini aidata.

Grundfos ei salvesta makseviiside teavet, nagu näiteks krediitkaardinumbrid, pangakontode numbrid jms.

 

Isikuandmete kogumise õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemine põhineb teie ja Grundfosi vahelisel kokkuleppel, et te kasutate ühte või mitut Grundfosi digitaallahendust, ja et teie isikuandmete töötlemine on vajalik ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks. Seetõttu peetakse teie isikuandmete töötlemist vajalikuks lepingujärgseks täitmiseks, milles te olete üheks lepingu osapooleks või selleks, et enne lepingu sõlmimist teie soovil astuda samme, mis on Grundfosi õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks (Isikuandmete kaitse üldmäärus, artikkel 6, lõige 1, alapunkt b (EL määrus 2016/679)).

Teie isikuandmeid võib töödelda erinevatel eesmärkidel ainult juhul, kui see on vajalik õiguslike või seaduslike kohustuste täitmiseks (näiteks üleandmine kohtule või kriminaalmenetlust läbi viivale asutusele), kui olete nõustunud vastava töötlemisega või kui töötlemine on muul viisil kohaldatava seadusega kooskõlas. Kui töötlemine toimub muul otstarbel, võime esitada teile lisateavet.

 

Kes on vastutav isikuandmete töötleja ja kellele me avaldame isikuandmeid (volitatud andmetöötlejad)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Taani, telefon+45 87 50 14 00 ja teie kohalik Grundfos üksus (ühiselt nimetatud Grundfos) on ühiselt vastutavad isikuandmete töötlejad ning vastutavad andmete turvalisuse ja teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt ülalnimetatud konkreetsetele eesmärkidele. Palun vaadake seda linki kohalikest Grundfos üksustest ülevaate saamiseks.

Grundfos võib teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kes tegutsevad Grundfos volitatud andmetöötlejatena ja töötlevad teie andmeid ülalnimetatud eesmärkidel. Kasutatakse järgmiseid volitatud andmetöötlejaid:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Iirimaa: Microsoft tagab IT- infrastruktuuri.
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Iirimaa: Grundfos kasutab tööriistu Google Webmaster Tools & Search Console ja Google Analytics. Lisaks sellele paigutab Grundfos oma veebisaitidele internetireklaamide tööriista Google DoubleClick Adservices skriptid. Grundfosil endal puudub juurdepääs Google Doubleclick teenusele, mida haldab Dentsu Aegis Network A/S.
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Kopenhaagen K, Taani: Dentsu Aegis Network A/S haldab internetireklaami.
 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Iirimaa: Grundfos kasutab Adobe Experience Cloud lahendust, et ehitada, hallata ja optimeerida Grundfosi digitaallahendusi.
 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: MaxMind pakub IP-põhiseid asukohateenuseid, et näidata kaardil asjakohast teavet teie asukoha ümber. Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, USA: Marketo  pakub e-posti teel põhinevat automatiseeritud turundust. Facebook,4-5 Grand Canal Square, Dublin, Iirimaa: Facebook pakub FacebookPixel-skripti veebisaitide jaoks veebis efektiivsemaks sihtreklaami suunamiseks.
 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Iirimaa: LinkedIn pakub aeg-ajalt veebisaitidel ümbersuunamise skripti LinkedIn Website Retargeting efektiivsemaks sihtreklaami suunamiseks internetis.
 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Iirimaa: LogMeIn pakub vestlussõnumite salvestamist ja otsiabi. 
 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Saksamaa: IDSM pakub ja toetab Grundfos kaarditeenuse Service Map süsteemi.
 • SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Taani:SAP aitab Grundfosi kliendiandmete töötlemisel ja pakub süsteemi töötlemiseks.
 • Muud Grundfos kontserni kuuluvad kohalikud ettevõtted, mis abistavad ülalnimetatud süsteeme  IT-toega. 
 • Teised info vastuvõtjad, tavaliselt konsultandid, kas aitavad eespool nimetatud süsteeme IT-toega ja aitavad Grundfose nimel eespool nimetatud süsteemides teie isikuandmeid töödelda.

Muud volitatud kolmandad isikud võivad saada juurdepääsu teie isikuandmetele või neid salvestada, kui seda nõuab kehtiv seadus (näiteks valitsusasutused, kohtud,  välisnõustajad ja sarnased avalik-õiguslikud kolmandad isikud).

 

Isikuandmete edastamine

Teatud juhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada Euroopa Liidust/Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole. Grundfos tagab, et selline andmete edastamine toimub kooskõlas kehtiva andmekaitseseadusega. See tähendab, et kõik isikud, kes ei kuulu Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda ja kellel on teie isikuandmed, peavad tagama neile piisava kaitsetaseme, näiteks sisse viima EL standardlepingu klauslid või rakendama ja järgima vajaduse korra siduvaid ettevõtlusreegleid. Kui teil tekib sellega seoses küsimusi, võtke Grundfosiga ühendust. Palun vaadake allpool olevat kontaktinfot jaotisest „Kuidas saate juurdepääsu oma isikuandmetele?/Lisaõigused“.

 

Säilitamisperiood

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on ülelnimetatud eesmärkide jaoks vajalik, nimelt teie poolt nõutavate teenuste osutamiseks, teiega suhtlemiseks, Grundfose vestlusagentidel teiega seotud eelnevate vestluste otsimiseks ja nii kaua kui vajalik, et luua teie jaoks paremini kohandatud kasutajakogemus. Teie isikuandmeid ei säilitata kunagi kauem kui 37 kuud.

Siiski võib teie isikuandmeid säilitada raamatupidamislikul eesmärgil või õiguslike nõuete kaitsmisel. Neid isikuandmeid säilitatakse kuni seadusejärgse tähtaja möödumiseni. Lisaks sellele võidakse teie isikuandmeid salvestada anonüümsel kujul, mis ei võimalda teid tuvastada.

 

Kuidas saate juurdepääsu oma isikuandmetele?/Lisaõigused

Vastavalt kehtivale seadusele on teil mitmesugused õigused (kehtivas seaduses sätestatud tingimustele).

Nõusoleku tagasivõtmine: kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemisega seotud toimingute kohta, võite selle igal ajal tagasi võtta ning see kehtib ka edaspidi. Selline tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusolekut tehtud töötlemise seaduslikkust.

Juurdepääsuõigus: teil võib olla õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte ja sellisel juhul taotleda juurdepääsu isikuandmetele. Juurdepääsu teave sisaldab muuhulgas töötlemise eesmärke, asjassepuutuvate isikuandmete kategooriaid ja saajaid või saajate kategooriaid, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse. Siiski, ei ole see absoluutne õigus ja teiste isikute huvi võib piirata teie juurdepääsuõigust.

Teil võib olla õigus saada töödeldavate isikuandmete koopia. Teie poolt taodeldud täiendavate koopiate puhul võime nõuda mõistlikku tasu halduskulude alusel.

Õigus parandamisele: teil võib olla õigus nõuda meilt teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist. Sõltuvalt töötlemise eesmärkidest, võib teil olla õigus nõuda mitteäielike isikuandmete täiendamist lisaavalduse esitamise teel.

Õigus kustutada ("õigus olla unustatud"): teatud tingimustel võib teil olla õigus nõuda meilt teid puututavate isikuandmete kustutamist ja meie võime olla kohustatud need isikuandmed kustutama.

Õigus töötlemist piirata: teatud tingimustel võib teil olla õigus nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul märgistatakse vastavad andmed ja neid saab töödelda ainult teatud eesmärkidel.

Õigus esitada vastuväide: teatud tingimustel võib teil olla õigus igal ajal esitada vastuväide, konkreetse olukorraga seotud põhjustel või kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, oma isikuandmete töötlemise kohta ja võite nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Õigus andmete ülekandmisele: teatud tingimustel võib teil olla õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile edastanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ja teil võib olla õigus takistamatult edastada need andmed teisele üksusele.

Kui soovite lisateavet või kasutada üht või mitut oma ülalnimetatud õigustest, pöörduge Grundfos Holding A/S poole helistades telefonil +45 87 50 14 00 või täitke meie veebisaidil olev kontaktvorm. Mõnel Grundfos ettevõttel on kohalik andmekaitsespetsialist, kellega võite samuti ühendust võtta. Andmekaitsespetsialistidest ülevaate saamiseks palun vaadake seda linki.

 

Kaebuste esitamine

Kabuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale järelvalveasutusele oma isikuandmete töötlemisega seoses. 

 

Privaatsusdeklaratsiooni muudatused

Jätame endale õiguse käesolevat privaatsusdeklaratsiooni igal ajal muuta või täiendada. Privaatsusdeklaratsioon on pidevalt kättesaadav Grundfos kodulehel.